Техническа комуникация

Собствени разработки

Като Център за 3D решения на ТехноЛогика, ДиТра предлага собствени продукти и приложения, които решават конкретни задачи от дейността на индустриалните предприятия и увеличават тяхната конкурентноспособност.

Това е система за оперативно управление на производството (Manufacturing Operations Management, MOM). Тя е базирана върху основните принципи на методологиите Lean и Six Sigma, и акумулира опита на водещи български производствени фирми. Нашата МОМ система ще ви помогне да постигнете устойчиво подобрение на качеството на вашите продукти и времето за тяхната изработка.

Предлаганият софтуерен продукт се състои от пет модула:

  • Мониторинг на качеството
  • Планиране и графици на производството
  • Мониторинг на производствените операции
  • Мониторинг на материалните запаси в производствените зони
  • Мониторинг на производствените показатели

Основни модули на системата

  • МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО
  • ПЛАНИРАНЕ И ГРАФИЦИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
  • МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ
  • МОНИТОРИНГ НАМАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗОНИ
  • МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО

Извършва мониторинг на качеството на производствените процеси, прилагайки принципите на технологията Six Sigma за тяхното дефиниране, измерване, анализ, подобрение и контрол. Информацията се събира и обработва без използването на хартия, по възможност директно от наличното машинно оборудване. Така се минимизират грешките при въвеждане на данните. Системата осъществява право и обратно проследяване на използваните материали и продукти, както и мониторинг на използваните измервателни инструменти и установки. Всички засегнати звена получават автоматични уведомления при възникване на дадени събития.

ПЛАНИРАНЕ И ГРАФИЦИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Осъществява подробно планиране на работните поръчки в синхрон с работеща във фирмата ERP система и други бизнес системи за планиране на производството. Системата позволява препланиране на производствените поръчки за избран времеви период и планиране в съответствие с динамично променящи се правила. Тя прилага различни подходи на методологията Lean, като KanBan, Drum-Buffer-Rope и др., и оптимизира ключовите производствени показатели. Модулът предлага пълноценно и интуитивно графично-цветово представяне на данните.

МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ

МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Извършва мониторинг в реално време на производствените поръчки в различен статус на изпълнение – завършени, в процес на изпълнение, в очакване на ресурси, в авариен режим. Системата прави контрол на вложените материали и консумативи, както и на времето за изпълнение на операциите. Тя автоматично отчита произведените продукти и полуфабрикати, и изпраща необходимите уведомявания за извършваните операции и настъпилите аварии.

МОНИТОРИНГ НАМАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗОНИ

Визуализира материалните потоци – както на суровините, така и на продуктите. Изпраща уведомления при необходимост от доставка на материали за работните центрове. Проследява влаганите материали в производството. Наблюдава запасите от материали и продукти в работните зони.

МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Изчислява и визуализира ключовите производствени показатели в реално време за различни производствени звена, като използва данни от останалите модули или от другите бизнес системи във фирмата. Визуализира в реално време и всички контролни параметри. Дава възможност за персонализиране на наблюдаваните показатели. Работи в съответствие на стандарта E60-182, определящ наименованията и методите за изчисление на производствените показатели.