Дигиталните двойници – бъдещето на машиностроенето вече е в България

Металорежещите машини с цифрово програмно управление са задължителен елемент от съвременното машиностроително производство, а качественото и прецизно програмиране е ключово за тяхната ефективност. Но как да се убедите, че създадената от CAM системата програма ще работи безопасно и точно както очаквате?

Вградената 3D симулация в повечето случаи се базира на вътрешния код на системата, преди да бъде създадена реалната NC програма. Тя визуализира работните и позициониращите движения, но не може да покаже поведението на машината при някои специфични команди, спомагателни движения между операциите или да алармира за липсващи или неправилно зададени параметри на режима на рязане.

Софтуерът на италианската компания Roboris Srl – Eureka G-code би могъл да бъде част от вашето решение за ефективно и сигурно машиностроително производство. Симулацията в Eureka G-code се базира на прецизно създадени дигитални двойници на реалните металорежещи машини. Системата дава възможност за проверка на работата на реалната NC програма, независимо как е създадена тя – всички макроси, машинни цикли, допълнителни команди. Дигиталният двойник интерпретира програмния код, по същия начин, както и самата машина, отчитайки реалната ѝ геометрия, лимити по осите, всички закрепващи елементи, както и всички елементи на машината, участващи в технологичния процес.

Настройката и тестването на NC програмите може да е продължителен и скъп процес. Софтуерът на Roboris Srl ви позволява да постигнете оптималната настройка без да спирате работата на реалната машина. Така Eureka G-Code може да съкрати времето за подготовка на вашите машините до 80%.

Пропуснатите или грешни движения на бърз ход могат да предизвикат колизии, удари и повреди и да доведат до скъпо струващи престои за ремонт. Точното пресъздаване на поведението на машината от дигиталния ѝ двойник позволява тези проблеми да бъдат забелязани и отстранени още преди програмата да бъде изпратена за изпълнение.

Изключително важно е резултатите от обработката да бъдат прогнозирани максимално точно. Eureka G-Code може да бъде полезен инструмент и в тази насока. Прецизното сравнение на CAD модела с резултатите от обработката ще ви позволи да откриете остатъчния материал и подрязванията и на тази база да оптимизирате технологичния си процес.

Този подход беше избран от Айгер Инженеринг за подобряване на качеството на детайлите и намаляване на брака. На базата на създадени от специалистите на Айгер точни 3D модели, CAM екипът на ДиТра създаде прецизни дигитални двойници на всички CNC машини в компанията. Както беше показано на XXI среща на приятелите на ДиТра, в резултат от внедряването значително е намален броят на бракуваните поради програмни грешки детайли и е подобрено качеството на произведените детайли. Престоят на машините за настройка и тестване на програми е сведен до минимум.